Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Quo Vadis s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

I. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SPRACÚVANÉ QUO VADIS S.R.O.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Quo Vadis s.r.o. spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa vami objednaných služieb/produktov, podpornú komunikáciu v predzmluvnej fáze aj po uzatvorení zmluvy, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem Quo Vadis s.r.o. poskytovať vám dôležité informácie o vami objednaných službách/ produktoch.

Quo Vadis s.r.o. spracúva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k Vašej objednávke, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od Quo vadis s.r.o., tak my spracujeme vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných nami. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov, odhlásením sa priamo na webe: www.quovadistn.sk alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu Quo Vadis s.r.o. na adrese quovadis@quovadistn.sk.

   1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S QUO VADIS S.R.O.

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem Quo Vadis s..r.o. poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

  2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI UZATVORENÍ ZMLUVY S/PROSTREDNÍCTVOM QUO VADIS S.R.O.

BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Ak si objednáte službu/produkt cez webový portál www.quovadistn.sk, Quo Vadis s.r.o. zhromažďuje vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, doručovaciu a fakturačnú adresu a telefónne číslo. Údaje z Vašej platobnej karty, ktoré spracovávame sú: číslo platobnej karty (prvých šesť a posledné štyri čísla platobnej karty), meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a podpis držiteľa karty. Príjemcom týchto osobných údajov je aj spoločnosť zaoberajúca sa aj sprostredkovaním platieb, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy spracovania údajov platobných kariet. Spoločnosť SLSP a.s. ako správca platobnej brány v pozícii tretej strany spracúva informácie o platobnej karte zákazníkov, keď zákazníci Quo Vadis s.r.o. použijú platobnú kartu na dokončenie nákupu na portáli www.quovadist.sk

Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a telefónne číslo, a údaje z Vašej platobnej karty spracovávame, aby sme mohli spracovať vašu objednávku. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti. Vaše osobné údaje tiež spracúvame v rámci našich procesov na odhaľovanie podvodov. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov na tento účel je náš legitímny záujem o ochranu Quo Vadis s.r.o. a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.

   3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI VYTVORENÍ ZÁKAZNÍCKEHO KONTA

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Keď si u nás vytvoríte zákaznícke konto, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy. Quo Vadis s.r.o. spracuje vašu e-mailovú adresu, pretože ju spolu s heslom používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem Quo Vadis s.r.o. o ochranu bezpečnosti vášho účtu.

Quo Vadis s.r.o. spracúva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o našich produktoch, aplikáciách alebo zákazníckom konte. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem Quo Vadis s.r.o. poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o našich produktoch, aplikáciách alebo zákazníckom konte.

Ďalej prostredníctvom zákazníckeho konta, ktoré obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a fakturačnú a dodaciu adresu môžete jednoduchšie vytvárať Vaše objednávky služieb na našom portáli. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je jednoduchší priebeh predzmluvnej fázy, teda vyplnenia Vašej objednávky, a uzatvorenie zmluvy.

   4. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ZAPOJENÍ DO SÚŤAŽÍ PORIADANÝCH QUO VADIS S.R.O.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Keď sa zapojíte do súťaže, ktorej usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom je Quo vadis s.r.o., my môžeme vzhľadom na charakter súťaže spracovať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, prezývka, vek, e-mailová adresa, fotografia, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže. Účelom je realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je náš oprávnený záujem, a to usporiadanie súťaže.

Pokiaľ sa stanete výhercom takejto súťaže, ďalej môžu byť pre účely spracovania, overenia a doručenia výhry ešte spracované adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 4 rokov od ich získania, a to za účelom ochrany našich oprávnených záujmov pre prípad reklamačného alebo iného konania. Pri zapojení do súťaže vás môžeme požiadať o súhlas, aby sme mohli zverejniť Vaše meno a fotografiu v prípade výhry na webovej stránke www.quovadistn.sk a na našom profile na sociálnej sieti Facebook. V prípade udelenia tohto súhlasu budeme tieto údaje spracovávať po dobu 1 roka. Neudelenia súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže ani neznižuje šancu na výhru v súťaži.


II. ZOZNAM SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU V QUO VADIS S.R.O. A ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV

Ak máte záujem pracovať pre Quo Vadis s.r.o., či už z vlastnej iniciatívy alebo na základe vypísaného výberového konania na niektorú z voľných pracovných pozícii, Quo Vadis s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, ktoré obsahuje napr. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliska, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj. Pravdivosť a úplnosť Vami uvedených údajov môže byť našou spoločnosťou u Vami uvedených subjektov overená.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Účelom spracovania týchto osobných údajov je výber budúcich zamestnancov Quo Vadis s.r.o. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti o výber čo najvhodnejších kandidátov na pracovné pozície a prejav Vašej vôle uchádzať sa o pracovné miesto v Quo Vadis s.r.o.. Keďže nie vždy všetko vyjde na prvýkrát, Quo Vadis s.r.o. si tieto Vaše osobné údaje ponechá ešte 3 roky, aby sme vás mohli v prípade uvoľnenia pracovnej pozície alebo vytvorenia novej pracovnej pozície, vhodnej pre vás, kontaktovať s ponukou práce.

Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní úspešný, a dohodli sa s Quo Vadis s.r.o. na pracovnej spolupráci či už v trvalom pracovnom pomere alebo na jeden z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme okrem vyššie uvedených osobných údajov spracovávať aj ďalšie Vaše osobné údaje, a to na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, daňových predpisov a pod. Takýmito osobnými údajmi môžu byť najmä Vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, rodinný vzťah, skutočnosť, či máte deti a ich počet (pri uplatnení daňového bonusu), údaj, či ste držiteľom preukazu ZTP. Ak k nám máte nastúpiť do zamestnania, sme povinní od vás na základe účinných právnych predpisov požadovať, aby ste absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, ktorej výsledkom bude údaj, či ste zdravotne spôsobilý vykonávať prácu pre nás. Taktiež vám pravidelne zabezpečíme prehliadku v rámci pracovnej zdravotnej služby a zákonom určené údaje o jej výsledkoch, ktoré vám vydá príslušný lekár, spracujeme. Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby. Okrem hore uvedených osobných údajov Quo Vadis s.r.o. spracováva aj kontakt na rodinného príslušníka a jeho vzťah k zamestnancovi na účel kontaktovania v prípade mimoriadnych situácií (napr. pracovný úraz, absencia v práci a pod.).  Uvedený osobný údaj bude spracovávaný počas nevyhnutnej doby, minimálne však počas doby trvania pracovnoprávneho vzťahu.

III. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Quo Vadis s.r.o. je spoločnosť spolupracujúca so spoločnosťami z celého sveta. Za účelom poskytovania Vami objednaných služieb/produktov možno budeme musieť preniesť Vaše osobné údaje do iných spoločností v iných krajinách. 

Ak ste klient, v závislosti od vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým dopravcovia, kuriérske služby, orgány finančnej správy.

Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.  

Iní poskytovatelia služieb

Quo Vadis s.r.o. využíva cloudové služby tretích strán, ako sú JHservices, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Quo Vadis s.r.o. na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Quo Vadis s.r.o. využíva kuriérske spoločnosti SDS, DPD, DHL, UPS, SPS, PPL  a Frogman na odosielanie zakúpených produktov zákazníkom.

IV. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

Webové lokality

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.quovadistn.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

                  1. ANALYTICKÉ SLUŽBY

 1. Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciách o zariadeniach, ktorými sa pripájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
 2. Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AdReporting.
 3. Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.
 4. Exponea: Služba Exponea sa používa na sledovanie štatistík o lokalite, online objednávok a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciách o zariadeniach, ktorými sa pripájajú na danú webovú lokalitu. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Exponea.
 5. Freshmarketer: Služba Freshmarketer sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Freshmarketer.
 6. Iperceptions: Služba Iperceptions sa používa na anonymný zber spätnej väzby použiteľnosti webu. Pár percent náhodne vybraných návštevníkov webového sídla je vybraných, aby anonymne odpovedali na súbor štyroch otázok. Tieto odpovede sa následne anonymne ukladajú. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Iperceptions.
 7. Optimizely: Služba Optimizely sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Optimizely.
 8. Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Hotjar.
 9. Pushalert – sa používa na push notifikácie na webových lokalitách. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie  môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Pushalert.
 10. Glami Pixel – sa používa na predaj produktov, kde sa zaznamenávajú konverzie predaja. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie  môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Glami Pixel.

                  2.SLUŽBY RETARGETINGU

 1. Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Quo Vadis s.r.o..
 2. Sklik retargeting: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik retargeting prevádzkované spoločnosťou  Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Quo Vadis s.r.o.
 3. RTB House: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby RTB House prevádzkované spoločnosťou RTB House. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Quo Vadis s.r.o.

                   3. COOKIES

                  Aké cookies vyhodnocujeme?

 1. Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 2. Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 3. Reklamné súbory cookies, slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 4. Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponea, Freshmarketer, Intercom, Iperceptions Optimizely, Hotjar, Zarget, Pushalert, Glami pixel, Sentry. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

 V. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže služby ponúkané prostredníctvom nášho portálu môžu byť určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, správneho sprostredkovania a zarezervovania objednaných služieb a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta.

Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.

VI. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.


VII. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je o.i. popísané vaše právo na vymazanie údajov. V tejto oblasti na nás môžete obrátiť na e-mailovej adrese quovadis@quovadistn.sk, kde Vašu požiadavku týkajúcu sa ochrany osobných údajov spracujeme v zákonnej lehote.

Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .


VIII. VAŠE PRÁVA

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Quo Vadis s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či Quo Vadis s.r.o. Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Quo Vadis s.r.o. k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou