služby

Spôsob vybavovania reklamácií

      Konečný spotrebiteľ musí obuv reklamovať v predajni, v ktorej bola obuv zakúpená. Predajca rozhodne či reklamáciu zašle na posúdenie k dodávateľovi alebo reklamáciu posúdi on. Ak konečný spotrebiteľ žiada poslať reklamáciu dodávateľovi, predajca nemusí spotrebiteľovi vyhovieť. Pri zasielaní obuvi dodávateľovi je spôsob a postup vybavenia reklamácie nasledovný : pred odoslaním obuvi k reklamácii na naše reklamačné oddelenie skontrolujte, či:
 • tovar bol zakúpený vo Vašej predajni
 • doklad o kúpe
 • obuv v záručnej dobe
 • tovar očistený

  Predajca zasiela na naše reklamačné oddelenie reklamácie spotrebiteľské alebo skladové.

 •  
  Spotrebiteľské reklamácie:
        t.j. reklamácia uplatnená zákazníkom na vadu, ktorá vznikla počas používania obuvi v záručnej dobe, môže sa jednať o vadu odstrániteľnú (obuv je možné opraviť) napr. odlepená podošva. K reklamácii požadujeme:
 • reklamačný lístok v dvoch vyhotoveniach
 • očistenú obuv a zaslať na adresu :
 •  
    QUO VADIS s.r.o. Kubranská 305/121 911 01 Trenčín

  Neodstrániteľné chyby 

  Za chyby neodstrániteľné považujeme tie chyby, ktorých odstránenie opravou nie je možné, napr. prasknutý materiál. Všeobecne sa tieto chyby riešia takto:
 • na reklamačné lístky a rekapituláciu je nutné vyplniť všetky náležitosti (ak nebudú doplnené všetky dôležité údaje, tovar bude vrátený späť nevybavený).
 • Tovar odošlite na našu adresu spolu s dokladmi (ak je odosielaných viacej kartónov, doklad vložte ku každému kartónu zvlášť, reklamačné lístky musia byť pri každom páre).Doložte zoznam kódu chýb.
 • Na základe preskúmania a posúdenia tovaru reklamačnom oddeleným dodávateľa bude vystavený dobropis ktorý sa odošle späť reklamujúcej predajni. Nasledovne dôjde k finančnému vyrovnaniu dobropisov na účet reklamujúceho obchodného partnera, pokiaľ tomu nebránia iné prekážky.
 • Pozor: Reklamačný lístok slúži k popisu chýb a identifikácii obuvi. Rekapitulácia reklamácií slúži k zúčtovaniu finančných nárokov medzi oboma stranami. Na tieto doklady uvádzajte okrem maloobchodnej ceny aj cenu nákupnú.

   
  Skladové reklamácie:
        ak ide o chyby zistené ešte pred predajom zákazníkovi, tovar je nutné zabaliť a odoslať späťdodávateľovi s príslušnými dokladmi. Vo všetkých prípadoch platí:
 • reklamačný lístok priložiť v dvoch vyhotoveniach ku každému páru,
 • rekapituláciu priložiť v dvoch vyhotoveniach ku kartónu.
 • Upozornenie Novelou Občianskeho zákoníka boli s platnosťou od 1. 1. 1992 v oblasti vybavovania reklamácií prevedené nasledujúce zmeny: - ruší sa 10-denná ochranná lehota, tzn., že reklamácie s chybou odstrániteľnou sa riešia opravou, rušenie kúpnej zmluvy je neprípustné, - stráca platnosťnariadenia mestských úradov o stanovení lehôt prevádzania záručných opráv.